Andmekaitsetingimused

Siit leiad teabe selle kohta, kuidas me töötleme sinu isikuandmeid ning tagame nende kaitse, sealhulgas kui kasutad meie teenuseid domeenil myskin.eu. Küsimuste korral võta meiega julgelt ühendust. 

Veebipoe Horele Mone isikuandmete vastutav töötleja on mySKIN OÜ (registrikood 16548697), tel 58540999/ 57450617 ja e-kiri info@myskincsm.ee.

 Üldsätted

Käesolev privaatsuspoliitika reguleerib isikuandmete kogumist, töötlemist ja säilitamist käsitlevaid põhimõtteid. Isikuandmeid kogub töötleb ja säilitab isikuandmete vastutav töötleja mySKIN OÜ (edaspidi andmetöötleja).

Andmesubjekt privaatsuspoliitika tähenduses on klient või muu füüsiline isik, kelle isikuandmeid andmetöötleja töötleb.

Klient privaatsuspoliitika tähenduses on igaüks, kes ostab andmetöötleja kodulehelt kaupu või teenuseid.

Andmetöötleja järgib õigusaktides sätestatud andmete töötlemise põhimõtteid, muuhulgas töötleb andmetöötleja isikuandmeid seaduslikult, õiglaselt ja turvaliselt. Andmetöötleja on võimeline kinnitama, et isikuandmeid on töödeldud vastavalt õigusaktides sätestatule.

  1. Isikuandmete kogumine, töötlemine ja säilitamine

1.1. Isikuandmed, mida andmetöötleja kogub, töötleb ja säilitab, on kogutud elektrooniliselt, peamiselt kodulehe ja e-posti vahendusel.

1.2. Oma isikuandmete jagamisega annab andmesubjekt andmetöötlejale õiguse koguda, korraldada, kasutada ja hallata privaatsuspoliitikas määratletud eesmärgil isikuandmeid, mida andmesubjekt otse või kaudselt kodulehel kaupu või teenuseid ostes andmetöötlejale jagab.

1.3. Andmesubjekt vastutab selle eest, et tema poolt esitatud andmed oleksid täpsed, õiged ja terviklikud. Teadlikult valeandmete esitamist peetakse privaatsuspoliitika rikkumiseks. Andmesubjekt on kohustatud andmetöötlejat viivitamatult teavitama esitatud andmete muutumisest.

1.4. Andmetöötleja ei vastuta andmesubjekti poolt valeandmete esitamisest põhjustatud kahju eest andmesubjektile või kolmandatele osapooltele


2 Klientide isikuandmete töötlemine
− nimi, telefoninumber ja e-posti aadress; 
− kauba kohaletoimetamise aadress; 
− maksekaardi detailid;
- arvelduskonto number;
− kaupade ja teenuste maksumus ja maksetega seotud andmed (ostuajalugu); 
− klienditoe andmed
− IP aadress −

2.1. Lisaks eeltoodule on andmetöötlejal õigus koguda kliendi kohta andmeid, mis on kättesaadavad avalikes registrites.

2.2. Isikuandmete töötlemise õiguslik alus on isikuandmete kaitse üldmääruse paragrahv 6 lg 1 p-d a), b), c) ja f):

  1. a) andmesubjekt on andnud nõusoleku töödelda oma isikuandmeid ühel või mitmel konkreetsel eesmärgil;
  2. b) isikuandmete töötlemine on vajalik andmesubjekti osalusel sõlmitud lepingu täitmiseks või lepingu sõlmimisele eelnevate meetmete võtmiseks vastavalt andmesubjekti taotlusele;
  3. c) isikuandmete töötlemine on vajalik vastutava töötleja juriidilise kohustuse täitmiseks;
  4. f) isikuandmete töötlemine on vajalik vastutava töötleja või kolmanda isiku õigustatud huvi korral, välja arvatud juhul, kui sellise huvi kaaluvad üles andmesubjekti huvid või põhiõigused ja -vabadused, mille nimel tuleb kaitsta isikuandmeid, eriti juhul kui andmesubjekt on laps.

2.3. Isikuandmete töötlemine vastavalt töötlemise eesmärgile:

2.3.1. Töötlemise eesmärk – julgeolek ja turvalisus
Isikuandmete säilitamise maksimaalne aeg – vastavalt seaduses nimetatud tähtaegadele.

2.3.2. Töötlemise eesmärk – tellimuse töötlemine
Isikuandmete säilitamise maksimaalne aeg – (säilitatakse 365 päeva - 1 aasta)

2.4.3. Töötlemise eesmärk – e-poe teenuste toimimise tagamine
Isikuandmete säilitamise maksimaalne aeg – (säilitatakse 365 päeva - 1 aasta)

2.5.4. Töötlemise eesmärk – kliendihaldus
Isikuandmete säilitamise maksimaalne aeg – (säilitatakse 365 päeva - 1 aasta)

2.6.5. Töötlemise eesmärk – finantstegevus, raamatupidamine
Isikuandmete säilitamise maksimaalne aeg – vastavalt seaduses nimetatud tähtaegadele

2.7.6. Töötlemise eesmärk – turundus
Isikuandmete säilitamise maksimaalne aeg - 

2.4. Andmetöötlejal on õigus klientide isikuandmeid jagada kolmandate isikutega, kelleks on näiteks volitatud andmetöötlejad, raamatupidajad, transpordi- ja kullerettevõtted, ülekandeteenuseid pakkuvad ettevõtted Andmetöötleja on isikuandmete vastutav töötleja. Andmetöötleja edastab maksete teostamiseks vajalikud isikuandmed volitatud töötleja Maksekeskus AS-ile.

2.5. Andmesubjekti isikuandmete töötlemisel ja säilitamisel rakendab andmetöötleja organisatoorseid ja tehnilisi meetmeid, mis tagavad isikuandmete kaitse juhusliku või ebaseadusliku hävitamise, muutmise, avalikustamise ja mis tahes muu ebaseadusliku töötlemise eest.

2.6. Andmetöötleja säilitab andmesubjektide andmeid sõltuvalt töötlemise eesmärgist, kuid mitte kauem kui 365 kalendripäeva ehk 1 aasta.

  1. Andmesubjekti õigused

3.1. Andmesubjektil on õigus saada ligipääs oma isikuandmetele ning nendega tutvuda.

3.2. Andmesubjektil on õigus saada informatsiooni tema isikuandmete töötlemise kohta.

3.3. Andmesubjektil on õigus täiendada või parandada ebatäpseid andmeid.

3.4. Kui andmetöötleja töötleb andmesubjekti isikuandmeid andmesubjekti nõusoleku alusel, siis on andmesubjektil õigus igal ajal nõusolek tagasi võtta.

3.5. Andmesubjekt saab õiguste teostamiseks pöörduda e-poe klienditoe poole aadressil info@myskincsm.ee.

3.6. Andmesubjektil on oma õiguste kaitseks võimalik esitada kaebus Andmekaitse Inspektsioonile.  Isikuandmete töötlemisega seotud vaidluste lahendamine toimub klienditoe vahendusel info@myskincsm.ee). Järelevalveasutus on Eesti Andmekaitse Inspektsioon (info@aki.ee).

4 Nõusoleku tagasivõtmine 
4.1 Kui isikundmete töötlemine toimub kliendi nõusoleku alusel, siis on kliendil õigus nõusolek tagasi võtta kliendikonto seadete all või teavitades sellest kliendituge e-posti teel.

5 Otseturustusteated 
5.1 E-kirja aadressi ja telefoninumbrit kasutatakse otseturundusteadete saatmiseks, kui klient on andnud vastava nõusoleku. Kui klient ei soovi saada otseturustusteateid, siis tuleb valida e-kirja jaluses vastav viide või võtta ühendust klienditoega. 

5.2 Kui isikuandmeid töödeldakse otseturunduse eesmärgil (profileerimine), on kliendil õigus oma isikuandmete nii algse kui ka edasise töötlemise, sealhulgas otseturundusega seotud profiilianalüüsi tegemise suhtes igal ajal vastuväiteid esitada teavitades sellest kliendituge e-posti teel (vastav teave tuleb esitada selgelt ja eraldi igasugusest muust teabest).

Uudiskiri
Tahad olla kursis kõige magusamate sooduspakkumistega?

Võta meiega ühendust!

Me oleme siin, et teid aidata. Koos leiame vastuse igale su küsimusele. Kirjuta julgelt ja vastame sulle 1-3 tööpäeva jooksul. Kiireloomuliste murede korral helistage allolevale numbrile: 

(+372) 5854 0999